ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินโครงการโรงเรียนสวยฯ
๑๐ มกราคม ๖๒  นายเรืองชัย  ตามรภาค ประธานกรรมการฯ และคณะกรรมการประเมินโครงการโรงเรียนสวย ภูมิทัศน์สดใส ปลอดภัย ไร้มลพิษ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (สพม.๓๖) ตรวจประเมินโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม โดยมีท่านผอ.กัลยาณีย์  สินสกุล ผอ.ชูชาติ  สงวนงาม ที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ นายจรัญ  สิทธิวงศ์ ประธานเครือข่ายผู้ปกครองฯ ว่าที่ร.ท.ทวีป  วงศ์ชาลีกุล ผอ.โรงเรียนพร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียนให้การต้อนรับ บรรยายสรุปผลการดำเนินงานและเยี่ยมชมสภาพการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนโพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2562,07:59   อ่าน 238 ครั้ง