ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม โดยผู้อำนวยการชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ ได้จัดการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนได้ทราบความเจริญก้าวหน้า แนวทางบริหารจัดการของโรงเรียน
บทบาทของผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา และเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบปะกับครูที่ปรึกษา
เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนา และแก้ปัญหานักเรียน ในวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564
ณ หอประชุม 80 พรรษาราชมังคลานุสรณ์ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
โพสเมื่อ : 23 ธ.ค. 2564,13:17   อ่าน 145 ครั้ง