ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางอรุณรัตน์ แก่นจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2564,18:52  อ่าน 7 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การใช้ Google Classroom ในการพัฒนาผลสมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา มัลติมิเดีย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
รายละเอียดผลงาน

ชื่อเรื่องงานวิจัย           การใช้ Google Classroom ในการพัฒนาผลสมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
มัลติมิเดีย  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  ปีการศึกษา 2562 

ชื่อผู้วิจัย                   นางอรุณรัตน์  แก่นจันทร์

ตำแหน่ง                   ครู

การศึกษา                  กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)  มหาวิทยาลัยพะเยา

หน่วยงาน                 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม

ปีที่ทำวิจัยเสร็จ            2562

 

บทคัดย่อ

 

             งานวิจัยในชั้นเรียนฉบับนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนวิชา วิชา มัลติมิเดีย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ Google Classroom และศึกษาความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มัลติมิเดีย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ Google Classroom  ปีการศึกษา 2562  โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม  จังหวัดชียงราย  โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนวิชา มัลติมิเดีย เรื่อง ส่วนประกอบและเครื่องมือของโปรแกรม Adobe Photoshop  การวิจัยเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา มัลติมิเดีย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม โดยใช้ใช้ Google Classroom สรุปผลการวิจัย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน วิชา มัลติมิเดีย เรื่อง ส่วนประกอบและเครื่องมือของโปรแกรม Adobe Photoshop  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความถึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนวิชา วิชา มัลติมิเดีย ที่เรียนโดยใช้ Google Classroom นักเรียนส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( =3.54, S.D.= 0.84)

โพสเมื่อ : 06 เม.ย. 2564,18:52   อ่าน 7 ครั้ง