กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายมนตรี นันฝั้น
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0812880460
อีเมล์ : m.tin1508@gmail.com
ที่อยู่ :
140 ม.11 ต.ปงน้อย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย 57120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2552-2558 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล