กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอุรารัตน์ แก้วศิลา
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คณิตศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0831536878
อีเมล์ : u.kaewsila@gmail.com
ที่อยู่ :
151 หมู่ 1 ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2553 ปริญญาตรี/ค.บ. 5 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/คณิตศาสตร์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
10 พ.ค. 2554 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ครูผู้ช่วย
10 พ.ค. 2556 โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ครู คศ.1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล