กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวรุจิรา พรหมปัญญา
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2556 ป.ตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ค.บ. ภาษาจีน
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2556-2557 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ครูอัตราจ้าง
2556-2558 โรงเรียนแม่เจดียืวิทยาคม ครูอัตราจ้าง
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับจังหวัด