กลุ่มสาระฯภาษาไทย

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายไชยวิชิต เมืองคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาไทย
เบอร์โทรศัพท์ : 0876217415
อีเมล์ : nui_n9@hotmail.com
ที่อยู่ :
155 หมู่ 5 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 57210
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2557 ปริญญาโท มหาวิทยาลักกรุงเทพธนบุรี สาขา การบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ครู
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล