คำสั่งโรงเรียนแจ้งครูและบุคลากร
คำสั่งโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ที่ 006 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มนักเรียนสนใจพิเศษ (ห้องเรียนคณิตศาสตร์) (อ่าน 223) 14 ม.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ที่ 005 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาคอมพิวเตอร์ประจำห้องปฏิบัติงาน (อ่าน 155) 14 ม.ค. 65
คำสั่งโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ที่ 004 / 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบโซลาเซลล์ (อ่าน 90) 14 ม.ค. 65