คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

Adobe Acrobat Document แนวปฏิบัติการให้บริการแก้ไขผลการเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 189.44 KB
Adobe Acrobat Document แนวปฏิบัติการให้การบริการงานการเงิน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 329.72 KB
Adobe Acrobat Document แนวปฏิบัติการให้การบริการงานทะเบียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 535.11 KB
Adobe Acrobat Document แนวปฏิบัติการให้การบริการใบรับรองความประพฤติ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 241.98 KB
Adobe Acrobat Document แนวปฏิบัติการให้การบริการห้องพยาบาล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.4 KB
Adobe Acrobat Document แนวปฏิบัติการให้การบริการห้องสมุด   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 120.24 KB
Adobe Acrobat Document แนวปฏิบัติการให้การบริการอาคารสถานที่   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 544.14 KB