ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
เกียรติบัตรกิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาไทย กลุ่มย่อยที่ 2 ปี 2559 81
หลักสูตรท้องถิ่นเวียงกาหลง Word Document ขนาดไฟล์ 209 KB 228
คู่มือการจัดการระบบเช็คเกรดออนไลน์ Word Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 91
ปฏิทินการปฏิบัติงานงานนโยบายและแผน Word Document ขนาดไฟล์ 30.47 KB 114
การขออนุมัติและดำเนินการ Word Document ขนาดไฟล์ 17.69 KB 310
แบบรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 64 KB 95
แบบขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 116.5 KB 96
แบบขออนุมัติงบประมาณในแผนปฏิบัติราชการประจำปี Word Document ขนาดไฟล์ 43.41 KB 85
แบบขออนุญาตเปลี่ยนกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 60.5 KB 90
แบบฟอร์ม รายงานMOU Word Document ขนาดไฟล์ 42.5 KB 97
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการเบิกจ่ายเงินโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม Word Document ขนาดไฟล์ 85.78 KB 493
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 14.67 KB 135
ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ แบบ8708 Word Document ขนาดไฟล์ 78 KB 422
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษา แบบ 7131 Word Document ขนาดไฟล์ 40 KB 80
แบบฟอร์มเบิกค่าเช่าบ้าน แบบ 6006 Word Document ขนาดไฟล์ 38 KB 87
แบบฟอร์มเบิกค่าการศึกษาบุตร แบบ7223 Word Document ขนาดไฟล์ 38.5 KB 80
บันทึกขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 45 KB 153
บันทึกข้อความขออนุญาตไปราชการและขอใช้รถส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 64.5 KB 186
บันทึกข้อความขอเบิกเงินค่าจัดกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 39.58 KB 114
บันทึกข้อความเปล่า Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 130
การเผยแพร่คู่มือประชาชน โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม
7-การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 56.68 KB 69
6-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 58.96 KB 74
5-การขอเทียบโอนผลการเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 58.68 KB 75
4-การขอลาออกของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 57.17 KB 73
3-การย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 61.39 KB 71
2-การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 63.09 KB 68
1-การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด-สพฐ. Word Document ขนาดไฟล์ 62.05 KB 84